FGT latest news

Classification

FGT lunar new year close time

Announcement

lunar new year 2020

If you have an urgent matter, you can leave a message first
We will serve you immediately after the company vacation

Close time:2020/1/24~1/29
Open time:2020/1/30

announcement

Chinese New Year 2020

If you have urgent matters, you can leave a message first
We'll be at your service as soon as the company holiday is over

Closing time: 2020/1/24~1/29
Business hours: 2020/1/30

Sự thông báo

Sự thông báo

Tết Nguyên đán 2020

Nếu bạn có một vấn đề khẩn cấp, bạn có thể để lại tin nhắn trước
Chúng tôi sẽ phục vụ bạn ngay sau kỳ nghỉ của công ty

Thời gian đóng: 2020/1/24 ~ 1/29
Thời gian mở cửa: 1/30/2020