FGT最新消息

FGT lunar new year close time

Announcement

lunar new year 2020

If you have an urgent matter, you can leave a message first
We will serve you immediately after the company vacation

Close time:2020/1/24~1/29
Open time:2020/1/30

公告

2020年農曆新年

如果您有緊急事情,可以先留言
公司假期結束後,我們將立即為您服務

關閉時間:2020/1/24〜1/29
營業時間:2020/1/30

Sự thông báo

Sự thông báo

Tết Nguyên đán 2020

Nếu bạn có một vấn đề khẩn cấp, bạn có thể để lại tin nhắn trước
Chúng tôi sẽ phục vụ bạn ngay sau kỳ nghỉ của công ty

Thời gian đóng: 2020/1/24 ~ 1/29
Thời gian mở cửa: 2020/1/30