Output method

Type of output method: analog output method | digital output method | switch output method | wireless output method