đám mây

Loại đám mây: Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) Đám mây | Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS) Đám mây | Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) Đám mây | Đám mây riêng dành cho doanh nghiệp | Thiết kế đám mây đám mây | Đám mây kết hợp | Đám mây CDN | Đám mây VPS | Đám mây NAS