Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

Các kỹ sư không biết biên giới - cùng nhau tạo ra những chân trời mới

“Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống thông minh” là phương châm của chúng tôi, không chỉ phù hợp với tầm nhìn của FGT.

Kể từ năm 2010, FGT Group đã và đang nâng cao cơ hội giáo dục cho học sinh toàn cầu thông qua chương trình Doanh nhân. Các biện pháp xây dựng được đưa ra nhằm tạo ra các điều kiện cơ bản cho một môi trường học tập kích thích để tạo động lực cho người học, đồng thời chúng cũng cung cấp các biện pháp khuyến khích để nâng cao trình độ học vấn. Các đồng nghiệp, giáo viên và nhóm học tập liên ngành của FGT đã phát triển dự án vì sự phát triển bền vững, do các đối tác của FGT hỗ trợ cộng đồng địa phương đồng phát triển.

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Công ty TNHH First General Technology | First General Technology Inc.
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Công ty TNHH First General Technology | First General Technology Inc.

Tham gia dịch vụ tình nguyện

FGT từ lâu đã tham gia vào kế hoạch hợp tác giữa các trường đại học và công nghiệp của trường, và ươm mầm thêm nhiều tài năng xuất sắc thông qua sự tham gia của sinh viên.

FGT tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện và cử các chuyên gia hỗ trợ nhân viên trường đại học phát triển tài năng.
và dạy không công