điều khiển

Hệ thống điều khiển là hệ thống sử dụng vòng điều khiển để quản lý và điều khiển một thiết bị hoặc hệ thống khác. Hệ thống điều khiển có thể nhỏ như bộ điều khiển nhiệt độ gia đình được thực hiện với bộ điều nhiệt hoặc lớn như hệ thống điều khiển công nghiệp lớn điều khiển quá trình hoặc máy móc.

Nếu được kết nối với hệ thống điều khiển được điều chỉnh, bộ điều khiển phản hồi được sử dụng để tự động điều khiển quá trình hoặc hành động. Hệ thống điều khiển sẽ so sánh biến quá trình (PV) được điều khiển với giá trị lý tưởng hoặc giá trị mục tiêu (SP), và sử dụng sự khác biệt để tạo ra tín hiệu điều khiển, để biến quá trình được điều khiển có thể trở về giá trị mục tiêu.

Đối với các mạch logic tuần tự và mạch logic tổ hợp, các thiết bị (chẳng hạn như bộ điều khiển logic khả trình) được sử dụng để thực hiện các thuật toán của chúng