xưởng sản xuất

Nhà máy thông minh là một bước tiến nhảy vọt của sản xuất tự động, ngoài việc tận dụng tốt máy móc thiết bị để nâng cao hiệu quả quy trình và năng suất sản phẩm, giảm chi phí nhân công và tỷ lệ lỗi, hệ thống MES có thể nói là cốt lõi của nhà máy thông minh. Sử dụng tốt công cụ mô hình hóa nhà máy của MES để chuyển đổi đơn đặt hàng / đơn đặt hàng công việc, thiết bị sản xuất, sản phẩm, nguyên vật liệu, khu vực sản xuất và các yếu tố sản xuất vật chất khác trong quy trình sản xuất thành dữ liệu và quy trình có thể kiểm soát được