mồm

Các loại răng:NPT (Chuỗi chủ đề thuôn nhọn cho Cơ quan quản lý Hoa Kỳ) |PT (ren côn cho ống hệ mét) | PF (ren song song cho ống hệ mét)