sự giống nhau

Loại tín hiệu tương tự: Tín hiệu tương tự 4 ~ 20mA | Tín hiệu tương tự 0 ~ 5Vdc | Tín hiệu tương tự 0 ~ 10Vdc | Tín hiệu tương tự xung | Tín hiệu tương tự 1 ~ 5Vdc | Tín hiệu tương tự truyền hình cáp | tín hiệu tương tự điện áp | tín hiệu tương tự hiện tại | tín hiệu tương tự xung |