FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT

ความคล้ายคลึง

ประเภทสัญญาณแอนะล็อก: สัญญาณแอนะล็อก 4~20mA|0~5Vdc สัญญาณแอนะล็อก|0~10Vdc สัญญาณแอนะล็อก|สัญญาณอนาล็อกแบบพัลส์|สัญญาณแอนะล็อก 1~5Vdc|สัญญาณเคเบิลทีวีแอนะล็อก|สัญญาณอนาล็อกแรงดัน|สัญญาณแอนะล็อกปัจจุบัน|สัญญาณแอนะล็อกพัลส์|