FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT

สวิตซ์

ประเภทสวิตช์: สวิตช์การไหล | สวิตช์ความดัน | สวิตช์ระดับของเหลว | สวิตช์อุณหภูมิ | สวิตช์ตาแมว | สวิตช์ความใกล้ชิด | สวิตช์เครื่องขยายเสียงไฟเบอร์ | สวิตช์ปลั๊กอัจฉริยะ | |