FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT

วิธีการส่งออก

ประเภทของวิธีเอาท์พุต: วิธีเอาท์พุตแบบแอนะล็อก | วิธีเอาท์พุตดิจิตอล | วิธีสวิตซ์เอาท์พุต | วิธีเอาท์พุตแบบไร้สาย