FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT

ทำไมต้องลงทุนใน FGT

ทำไมต้องลงทุนใน FGT

FGT เป็นบริษัทบูรณาการระบบ บริษัทของเราอยู่ในสายงานมืออาชีพมา 15 ปีแล้ว เราได้ปรับตัวและพัฒนาเมื่อทั้งเทคโนโลยีและตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเราในการสร้างมูลค่าที่ลงทุนให้กับผู้ถือหุ้น FGT ยังว่าจ้างผู้ถือหุ้นที่ลงทุนเฉพาะกิจเพื่อปกป้องแต่ละรูปแบบธุรกิจที่ตั้งใจจะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่และการเติบโตใหม่

0 GP
การทำกำไร
0 %
การดำเนินโครงการ
0 %
การแบ่งปันเงินปันผล