FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT

MCU

ประเภท MCU: ไม่มี ประเภท ROM: 8031MCU|ประเภท ROM: 8051MCU|ประเภท EPROM: 8751MCU|ประเภท EEPROM: 8951MCU|ประเภทที่ปรับปรุง: 8032/8052/8752/8952/C8051FMCU