FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT

ตัวเลข

ประเภทสัญญาณดิจิตอล: สัญญาณดิจิตอล Rs485 | สัญญาณดิจิตอล TCP/IP |BACnetสัญญาณดิจิตอล | สัญญาณดิจิตอล Profibus | สัญญาณดิจิตอล CClink | สัญญาณดิจิตอล Ascii | สัญญาณดิจิตอล MTU | สัญญาณดิจิตอล R232 | สัญญาณดิจิตอล Rs422 | สัญญาณดิจิตอล Onvif | สัญญาณดิจิตอล Rtsp | สัญญาณดิจิตอล IO-Link