FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT

อิเล็กทรอนิกส์

ประเภทอิเล็กทรอนิกส์: เครื่องวัดการไหลแบบอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องวัดความดันอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องวัดระดับของเหลวอิเล็กทรอนิกส์ | ตัวควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ | เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ | อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์