FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT

ไร้สาย

ประเภทสัญญาณไร้สาย: สัญญาณไร้สาย RFID | สัญญาณไร้สาย GPRS | สัญญาณไร้สาย Bluetooth | สัญญาณไร้สาย Wi-Fi | สัญญาณไร้สาย IrDA | สัญญาณไร้สาย UWB | สัญญาณไร้สาย Zig-Bee | สัญญาณไร้สาย NFC | สัญญาณไร้สาย 2.4G | สัญญาณไร้สาย 5G | zigbee 433 สัญญาณไร้สาย |Mifare สัญญาณไร้สาย