FGT คิดว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณในอนาคต
นักออกแบบการรวมระบบใน FGT

อุณหภูมิ

ประเภทเทอร์โมสตัท:ตัวควบคุมอุณหภูมิ pid | ตัวควบคุมอุณหภูมิไมโครคอมพิวเตอร์ PID | ตัวควบคุมอุณหภูมิโปรแกรม | ตัวควบคุมอุณหภูมิลูปหลายช่องสัญญาณ | ตัวควบคุมอุณหภูมิ 48 × 48 | ตัวควบคุมอุณหภูมิ 96 × 48 | ตัวควบคุมอุณหภูมิ 48 × 96 | ตัวควบคุมอุณหภูมิ 72 × 72 ตัว | ตัวควบคุมอุณหภูมิ 96 × 96